ការផ្ទុកអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ែរ

  • ចំណងជើងផលិតផល
  • RNALock Reagent

    សម្រាប់ការផ្ទុកសំណាកឈាមទាំងមូលសម្រាប់ការស្រង់អាស៊ីត nucleic ។

  • RNAstore Reagent

    សារធាតុដែលមិនបង្កកសម្រាប់ការពារសុចរិតភាពនៃ RNA គំរូ។